Kommunpaket

Kommunpaketet erbjuds i samarbete med Utvecklingscentrum för vatten. Paketet innehåller nyttiga erbjudande till alla som arbetar inom kommuner eller andra offentliga förvaltningar som arbetar med vattenfrågor på urbana- eller naturliga miljöer. 

1. KOMMO
Nätverk för kommuner med omvandlingsområden: Fokuserar på planering, VA, renhållning, teknik, miljö och byggfrågor i kommuner som har områden vars vattenanvändning förändras. Nybyggnationer, fritidshusområden som blir permanentbebodda eller områden vars vattenanvändning förändras. Nätverket utbyter erfarenheter, utvecklar kunskap och besöker intressanta platser hos varandra.

2. STRATEGISKA VATTENPROJEKT
Vi söker deltagare, leder och deltar i projekt som har med vatten att göra.
Vi erbjuder erfarenhet och nätverk till ert förfogande.

3. DIALOGMÖTEN
Möten tvärs över branscher, mellan aktörer från kommuner, marknaden och akademin som behöver träffas. Nätverksträffarna är ett sätt att utbyta erfarenheter, problemformuleringar och goda exempel.

4. VATTENCAMPUS
Är en arena för utbildningar. Vi anordnar och tar emot utbildningar om vatten både på högskolenivå och kortare utbildningar samt seminarier för kompetensutveckling. Dessa kurser utvecklas utifrån efterfrågan och bidrar till att möta allmänna behov av vattenkompetens. Har du lång resväg så finns möjlighet till övernattning i samband med utbildning via Campus Roslagen AB.

5. VATTENINFO.COM
En hemsida med information om vatten som riktar sig till både fastighetsägare och kommuner. För kommuner finns bland annat ett utredningsbibliotek. Biblioteket möjliggör att ha ordning och reda på sina utredningar om vatten och söka bland andra kommuners och myndigheters utredningar. Det kan användas för omvärldsbevakning inför en upphandling, höja kompetensen eller helt enkelt för att hålla sig uppdaterad om interna och externa utredningar.

6. VATTENEXPO
Vår permanenta utställning om vatten och avloppslösningar. Här kan kommunens personal och fastighetsägare se hur en sluten tank ser ut, prova olika toaletter, undersöka en BDT lösning, prata om tömning av båttankar, se hur enkelt eller komplicerat ett av många vattenfilter är och lämna vattenprover för vidare inlämning till laboratorier. På Vattenexpo finns kvalificerad personal som kan ge neutrala råd.

7. VATTENLÖRDAGAR
Lördagar med utställningar, seminarer och information från kommuner om vattenfrågor för allmänheten.


Mer info finns även på
www.vattencentrum.se 
 

För priser kontakta Amelia Morey Strömberg, 070 - 413 94 26 eller amelia@vatteninfo.com